Historia Miłosza - Blog

hipoterapia z Krecikiem

Pamiętacie Krecika?

Miłosz jako podopieczny Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie od kwietnia ponownie ma możliwość korzystania z hipoterapii. Po przerwie jesienno-zimowej wróciliśmy do zajęć z Krecikiem. Hipoterapia to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda usprawniania dzięki obecności konia – współ­te­ra­peuty. Koń i jego ruch dają zupeł­nie nowe i nie­spo­ty­kane w innych meto­dach tera­peu­tycz­nych możliwości. Syn w ubiegłym roku nawiązał niezwykłą więź z Krecikiem, dzięki czemu wspo­maga roz­wój samo­dziel­no­ści i wzmac­nia poczu­cie wła­snej war­to­ści. Świat widziany z koń­skiego grzbietu jest więk­szy i pięk­niej­szy. Obcowanie z tym dużym, impo­nu­ją­cym, przy­ja­ciel­skim zwie­rzę­ciem ma niezwykły wpływ na Miłosza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *